Cenník - SZITIMED s.r.o.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ZOZNAM  ZDRAVOTNÝCH  VÝKONOV A SLUŽIEB
pri ktorých možno požadovať úhradu

v súlade so zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, ktorými sa vymedzujú rozsahy výkonov, a podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. a zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z.z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

 
Názov zdravotníckeho zariadenia: 
SZITIMED s.r.o., IČO: 44834624

Miesto výkonu činnosti: 
Hodská 373/38, 924 01  Galanta

 

V Galante dňa 01.04.2015

Posledná aktualizácia 23. 5. 2019
© Copyright • SZITIMED s.r.o. 2014 - 2019 • Všetky práva vyhradené • Webdesign D I F O ®

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky